Όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων

Με την παράδοση του αντικειμένου αποστολής για μεταφορά, μέσω της IDS COURIER, ο Αποστολέας αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη φορτωτική. Οι υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι της IDS COURIER ή ο Αποστολέας δεν δικαιούνται να τροποποιήσουν ή να άρουν τους όρους αυτής της φορτωτικής.

1. ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

Η φορτωτική της IDS COURIER είναι ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ και ο Αποστολέας αποδέχεται ότι η φορτωτική έχει συμπληρωθεί από τον ίδιο ή από την IDS COURIER για λογαριασμό του. Ο Αποστολέας κατά την συμπλήρωση της φορτωτικής δηλώνει ότι είναι κύριος του αντικειμένου της μεταφοράς ή τυγχάνει εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κυρίου και με το παρόν αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις της IDS COURIER για τον εαυτό του και σαν εντολοδόχος για λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου που διατηρεί δικαίωμα στο αντικείμενο μεταφοράς.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

Ο Αποστολέας εγγυάται ότι κάθε αντικείμενο μεταφοράς περιγράφεται ορθά στη φορτωτική, δεν χαρακτηρίζεται από την IDS COURIER ως εξαιρούμενο μεταφοράς, αναφέρει την ορθή διεύθυνση, τηλέφωνο και τα λοιπά στοιχεία και είναι συσκευασμένο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά του με επίδειξη κοινής επιμέλειας. Ο Αποστολέας εγγυάται ότι συμμορφούται με την κείμενη νομοθεσία. Ο Αποστολέας εξουσιοδοτεί την IDS COURIER να συμπληρώνει για λογαριασμό του Αποστολέα οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για την συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και να ενεργεί σαν πράκτορας του Αποστολέα για οποιονδήποτε έλεγχο. Ο Αποστολέας βεβαιώνει ότι όλες οι πληροφορίες που προφορικά έδωσε στην IDS COURIER ή περιέχονται σε αυτή τη φορτωτική και σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι πλήρεις και ακριβείς. Ο Αποστολέας αποδέχεται να αποζημιώνει και να προστατεύει (καλύπτει) την IDS COURIER από κάθε αξίωση, ευθύνη ή δαπάνη σχετιζόμενη με την συμμόρφωση του Αποστολέα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Αποστολέας με το παρόν αποδέχεται ότι η IDS COURIER δύναται να εγκαταλείψει ή/και να απαλλαγεί από οποιοδήποτε αντικείμενο που της έχει παραδοθεί από τον Αποστολέα, εάν τα αντικείμενο αυτό έχει χαρακτηρισθεί από την IDS COURIER ως εξαιρούμενο μεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της IDS COURIER έναντι του Αποστολέα, αντίθετα ο Αποστολέας υποχρεούται να απαλλάσσει, υπερασπίζεται, αποζημιώνει και προοτατεύει την IDS COURIER από όλες τις αξιώσεις, πρόστιμα έξοδα που τυχόν θα προκύψουν από τους παραπάνω λόγους. Ο Αποστολέας ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε κόστος και δαπάνες που συνδέονται με τη μεταφορά, καθώς και για τις δαπάνες που θα προκύψουν είτε λόγω επιστροφής ή επαναπροώθησης του αντικειμένου, είτε λόγω αποθήκευσής του κατά το διάστημα που εκκρεμεί η παράδοσή του. Ο Αποστολέας ευθύνεται αποκλειστικά για τα αντικείμενα μεταφοράς που δεν συνοδεύονται από τιμολόγιο ή / και Δελτίο Αποστολής. Ο Αποστολέας αναγνωρίζει ότι η IDS COURIER, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να εγκαταλείψει, κατά την κρίση της, την μεταφορά οποιωνδήποτε αγαθών και για οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία, καθώς και τη μεταφορά οποιασδήποτε κατηγορίας αντικειμένων και ότι η IDS COURIER μεταφέρει αντικείμενα μόνο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η IDS COURIER έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να ελέγξει οποιοδήποτε αντικείμενο μεταφοράς. Ενδεικτικά ο έλεγχος περιλαμβάνει άνοιγμα του αντικειμένου μεταφοράς.

4. ΕΝΕΧΥΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Η IDS COURIER, αποκτά ενέχυρο επί οποιουδήποτε μεταφερομένου αντικειμένου για το σύνολο των εξόδων μεταφοράς, προκαταβολών, τελωνειακών δασμών, αντικαταβολών ή έλλων εξόδων οποιασδήποτε φύσεως, που σχετίζονται με τη μεταφορά. Η IDS COURIER, δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση του αντικειμένου μέχρι την αποπληρωμή των σχετικών συνολικών αξιών.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με την επιφύλαξη του όρου 7, η ευθύνη της IDS COURIER για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία αντικειμένου μεταφοράς (ο όρος αντικείμενο μεταφοράς περιλαμβάνει όλα τα επιχειρησιακά έγγραφα ή δέματα που παραδίδονται στην IDS COURIER, με αυτήν την φορτωτική) περιορίζεται στο ποσό των 36€, για έγγραφα, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 29030/2000, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 6 της παρούσης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική χρησιμότητα ή η ιδιαίτερη αξία αυτού για τον Αποστολέα, Παραλήπτη ή τρίτο. Η ανωτέρω όμως αποζημίωση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη, ανεξαρτήτως της πραγματικής αξίας του δέματος ή της αξίας αποστολής του εγγράφου απο: α. Το ποσό των 220,00 ευρώ για κάθε μεμονωμένο γεγονός που αφορά αποστολή δέματος εντός Ελλάδος και μόνον β. Το ποσό των 36,00 ευρώ , σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 29030/2000 και έως 100 ευρώ, για κάθε μεμονωμένο γεγονός που αφορά αποστολή επιχειρησιακού εγγράφου εντός Ελλάδος και μόνον γ. Το ποσό των 100 δολλαρίων Η.Π.Α. (σε ευρώ) για κάθε μεμονωμένο γεγονός που αφορά αποστολή δέματος ή επιχειρησιακού εγγράφου εκτός Ελλάδος. δ. Σε καμία περίπτωση τα ανωτέρω ποσά δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 15.000,00 ευρώ συνολικής ευθύνης ανά φορτίο δικύκλου ή μικρού αυτοκινήτου van ή 147.000,00 ευρώ ανά φορτίο φορτηγού αυτοκινήτου.

6. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

α. Η πραγματική αξία ενός εγγράφου (ο όρος έγγραφα περιλαμβάνει οποιοδήποτε αντικείμενο που δεν έχει εμπορική αξία, που μεταφέρεται κατά τους όρους που ορίζονται στο παρόν) υπολογίζεται με αναφορά στο κόστος προετοιμασίας, αντικαταστάσεως ή αναπτύξεως κατά τον χρόνο και τον τόπο μεταφοράς λαμβανομένης της κατά τα παραπάνω κάθε φορά μικρότερης αξίας και μέχρι του ποσού των 100,00 ευρώ για αποστολή εντός Ελλάδος ή του ποσού των 100 δολλαρίων Η.Π.Α. (σε ευρώ) για αποστολή εκτός Ελλάδος, β. Η πραγματική αξία ενός δέματος (ο όρος δεμα περιλαμβάνει οποιοδήποτε αντικείμενο εμπορικής αξίας, που μεταφέρεται κατά τους όρους που ορίζονται στο παρόν) υπολογίζεται με αναφορά στο κόστος επισκευής ή αντικαταστάσεως, αξία μεταπωλήσεως ή αγοραίας αξίας κατά τον χρόνο και τον τόπο μεταφοράς λαμβανομένης της κατά τα παραπάνω κάθε μικρότερης αξίας. Σε καμία περίπτωση η αξία αυτή δεν θα υπερβαίνει το αρχικό κόστος που καταβλήθηκε από τον Αποστολέα για το αντικείμενο προσαυξημένο κατά 10% και μέχρι του ποσού των 220,00 ευρώ για αποστολή δέματος εντός Ελλάδος ή του ποσού των 100 δολλαρίων Η.Π.Α. (σε ευρώ) για αποστολές εκτός Ελλάδος. Το ελάχιστο ποσό αποζημίωσης είναι αυτό που ορίζεται με την Υπουργική απόφαση 29030/2000 (ΦΕΚ 683/Β/2000) όπως κάθε φορά ισχύει. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ Η IDS COURIER, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑ! ΖΗΜΙΕΣ. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΟ 5, ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ.

7. ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

Η IDS COURIER δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, για οποιαδήποτε αποθετική, ειδική, έμμεση ζημία, από οπουδήποτε και αν απορρέει, αδιάκριτα εάν η IDS COURIER γνώριζε ή όχι ότι μια τέτοια ζημιά θα μπορούσε να προκύψει. Ενδεικτικά αναφέρεται η απώλεια κερδών, εισοδήματος, τόκων χρήσεως, απώλεια αγορών.

8. ΜΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εάν και η IDS COURIER θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ταχεία μεταφορά σύμφωνα με τα συνήθη προγράμματα μεταφορών, όμως ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ. Επιπρόσθετα, η IDS COURIER δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, πλημμελή ή μη παράδοση που οφείλεται: α. σε τυχαίο γεγονός, ανωτέρα βία ή άλλη αιτία που λογικά βρίσκεται εκτός ελέγχου της IDS COURIER, ή β. σε πράξη ή πταίσμα του Αποστολέα, του Παραλήπτη ή οποιοδήποτε τρίτου που διατηρεί δικαίωμα στο αντικείμενο μεταφοράς (περιλαμβανομένης της παραβάσεως οποιουδήποτε όρου του παρόντος) ή οποιουδήποτε προσώπου εκτός της IDS COURIER ή κρατικών υπαλλήλων. γ. στη φύση του φορτίου ή σε άλλο ελάττωμα, ιδιότητα ή κρυφό ελάττωμα αυτού. δ. σε ηλεκτρική ή μαγνηπκή βλάβη, απομαγνητοφώνηση ή άλλες τέτοιες ζημιές ηλεκτρονικών ή φωτογραφικών ή τυπογραφικών εικόνων ή εγγράφων οποιασδήποτε μορφής. ε. σε θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κινδύνους κατά τη μεταφορά, παραλείψεις συνοδευτικών εγγράφων, απεργίες, πολιτικές ή άλλες ταραχές και σε απρόοπτα γεγονότα κείμενα πέραν των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (π.χ. ατύχημα κ.λ.π.).

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

α. Οποιαδήποτε απαίτηση του Αποστολέα πρέπει να εγείρεται και να επιδίδεται εγγράφως στα πλησιέστερα γραφεία της IDS COURIER της περιοχής παραδόσεως του αντικειμένου μεταφοράς, μέσα σε 6 μήνες από την παράδοση της αποστολής σύμφωνα με την Υ.Α 29030 του 2000. Καμία απαίτηση δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον της IDS COURIER μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας. β. Καμία απαίτηση για απώλεια ή ζημία δεν γίνεται δεκτή μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος μεταφοράς. Το ποσό οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης δεν συμψηφίζεται με το τίμημα μεταφοράς που οφείλεται στην IDS COURIER.

10. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται και ισχύουν προς όφελος της IDS COURIER, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της και θυγατρικών εταιρειών, των υποκαταστημάτων, των διευθυντών και υπαλλήλων της.

11. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η IDS COURIER, με εξαίρεση την περίπτωση της ρητής, έγγραφης συναινέσεως ειδικά εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της, δεν μεταφέρει: - Αξιόγραφα - Ναρκωτικά - Έργα τέχνης - Χαρτονομίσματα - Ανθρώπινα μοσχεύματα - Όπλα - Γραμματόσημα - Οινοπνευματώδη - Ζώντα ζώα - Λαχεία - Φυτά - Τρόφιμα - Πολύτιμους λίθους - Εμπορεύματα αλλοιώσιμα - Αντίκες - Βιομηχανικούς άνθρακες και διαμάντια - Υλικά άσεμνου, αισχρού ή πορνογραφικού περιεχομένου - Χρηματιστηριακά εντάλματα - Αντικείμενα των οποίων την μεταφορά απαγορεύει ή περιορίζει η ΙΑΤΑ ή ο ICA0 συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων εύφλεκτων, καυστικών ή εκρηκτικών υλικών και έχουν ταξινομηθεί στο IMDG (International Maritime Dangerous Goods). - Αντικείμενα, η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή διάταξη ομοσπονδιακής, πολιτειακής ή τοπικής αρχής ή χώρας από, προς ή μέσω της οποίας μεταφέρεται το φορτίο, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που κατά καιρούς θα γνωστοποιεί η IDS COURIER ως εξαιρούμενα αντικείμενα σύμφωνα με τον όρο 11.

12. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

Όταν η IDS COURIER συμφωνεί να χρεώσει τον Παραλήπτη για το τίμημα της μεταφοράς, η IDS COURIER διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση μέχρι την καταβολή του τιμήματος μεταφοράς και των λοιπών εξόδων. Εάν ο Παραλήπτης αρνείται την καταβολή, ο Αποστολέας ευθύνεται για όλα τα σχετικά έξοδα, στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνεται το κόστος της επιστροφής των εμπορευμάτων, αν αυτό ζητηθεί.

13. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

Εάν η μεταφορά μιας αποστολής αφορά τελικό προορισμό ή ενδιάμεση στάση σε χώρα άλλη απ' αυτήν απ' όπου η αποστολή αναχώρησε, τότε μπορεί να εφαρμοσθεί η Συνθήκη της Βαρσοβίας. Η Συνθήκη κανονίζει και στις περισσότερες περιπτώσεις περιορίζει περαιτέρω την ευθύνη της IDS COURIER για απώλεια ή ζημία σε μια τέτοια αποστολή.

14. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

α. Η IDS COURIER έχει μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφερομένων για λογαριασμό του Αποστολέα και μέχρι των ποσών που αναφέρονται στους όρους 5 και 6 της παρούσης και που καταβάλλονται σύμφωνα με αυτούς και μόνον. β. Με αίτηση του Αποστολέα και καταβολή των σχετικών ασφαλίστρων η IDS COURIER θα μεριμνά για περαιτέρω ασφαλιστική κάλυψη των μεταφερομένων επιχειρησιακών εγγράφων και δεμάτων, για λογαριασμό του Αποστολέα. γ. Η ασφαλιστική κάλυψη σε κάθε περίπτωση θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο που εκδίδει η ασφαλιστική εταιρεία: δ. ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, Κέντρο

Σαλαμίνος 10
Τ.Κ.: 54625
ΤΗΛ:2310.529.000
Ωρες και ημέρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 18:00
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.